Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Tebokan - SPC - 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6. 1. Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 1500, dimetikonová emulse SE 2, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172, mastek.6. 2. Inkompatibility

Nejsou dosud známy.6. 3. Doba použitelnosti

5 let6. 4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.6. 5. Druh obalu a obsah balení

Blistr Al/PVC , krabička

velikost balení: 20, 50, 100(50+50), 100, 150 a 200 tbl. obd.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.6. 6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Zdroj: Tebokan - SPC
Zveřejněno: 28.5.2018SiteMAP